Skelbimų talpinimo taisyklės

Privatūs skelbimai. Privačiais skelbimais (prekių ir paslaugų pardavimo, pirkimo, mainų, nuomos) laikomi skelbimai, patalpinti fizinių asmenų arba įmonių, kai tuo nesiekiama gauti nuolatinių pajamų, skelbimų talpinimas nėra susijęs su nuolat skelbėjų vykdoma ūkine komercine veikla.

Partnerių skelbimai. Komerciniais skelbimais (prekių ir paslaugų pardavimo, pirkimo, mainų, nuomos) laikomi skelbimai, patalpinti fizinių asmenų arba įmonių, kurie skelbimus talpina nuolat, siekdami gauti nuolatines pajamas bei su kuriais yra sudarytos rašytinės paslaugų teikimo sutartys. Plius.lt pasilieka teisę savo nuožiūra spręsti, kurie skelbimai laikomi komerciniais, o ne privačiais.

Reklama. Tai informacija, kuria lankytojai skatinami įsigyti prekių ar naudotis paslaugomis. Daugiau apie reklamos galimybes interneto puslapyje www.plius.lt rasite čia: [reklama].

Prekės ir paslaugos. Skelbimuose galima siūlyti prekes ir paslaugas, kuriomis leidžiama disponuoti pagal Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų reikalavimus. Apie tai, kad skelbimai atitinka šį reikalavimą, vartotojai patvirtina talpindami skelbimus.

Aprašymas. Skelbime turi būti pateikiama informacija tik apie siūlomas prekes arba paslaugas. Vartotojai yra atsakingi už pateikiamos informacijos (įskaitant ir prekių ar paslaugų kainos) tikslumą bei atitikimą tikrovei. Skelbimo aprašyme leidžiama pateikti nuorodas į konkrečias siūlomas prekes ar paslaugas bei jos aprašymus. Draudžiama pateikti nuorodas į bendrus kitų interneto svetainių puslapius, nesusijusius su skelbimuose siūlomais objektais. Prekes arba paslaugas reikia aprašyti tik skelbimo tekste. Draudžiama kopijuoti kitų skelbimų tekstus ir juos pateikti savo skelbimuose, kadangi taip gali būti pažeidžiamos kitų skelbimų autorių autorinės teisės. Skelbimų pavadinime draudžiama nurodyti veiksmą (perku, parduodu ir pan.) – skelbimo pavadinimas turi apibūdinti prekę arba paslaugą (tinkuojame, dviejų kambarių butas ir pan.). Skelbimai turi būti surašyti tik lietuvių kalba.

Klasifikacija. Skelbimas privalo būti patalpintas toje internetinės svetainės rubrikoje, kuri geriausiai apibūdina skelbiamas prekes arba paslaugas. Rubrikose draudžiama pateikti skelbimus, netinkančius tai rubrikai. Jei skelbimas įdėtas į neteisingą rubriką, jį reikia ištrinti ir įdėti iš naujo į tinkamą rubriką. Skelbimai apie pardavimą privalo būti talpinami skyriuje „pardavimas“, pageidavimą pirkti – „pirkimas“. Tam tikrose rubrikose galima pasirinkti veiksmus „nuomoju“, „išsinuomočiau“, „keičiu“. Tuo atveju, jei nėra šių pasirinkimų, pageidavimą išsinuomoti galima pasirinkti veiksmu „pirkimas“, pasiūlymus išnuomoti – „pardavimas“.

Tik vienas objektas skelbime. Viename skelbime galima siūlyti tik vieną objektą (pvz., transporto priemonę, gyvenamąją patalpą), išskyrus mainų skelbimus, kuriuose gali būti siūloma keisti vieną objektą kitu.

Vienodi skelbimai. Draudžiama talpinti keletą skelbimų apie tą patį objektą (prekę arba paslaugą). Prieš talpinant naują skelbimą būtina ištrinti senąjį.

Nuorodos. Skelbimuose talpinamos nuorodos turi būti susijusios su prekėmis arba paslaugomis, aprašytomis skelbime. Nuorodoms galioja tie patys reikalavimai, kaip ir skelbimams. Draudžiama talpinti nuorodas į kitus skelbimų portalus arba aukcionų puslapius. Iš nekilnojamojo turto skelbimų leidžiama talpinti nuorodas į nekilnojamojo turto agentų interneto svetaines. Neleidžiama talpinti nuorodų, kurios vestų į interneto puslapius, apsaugotus slaptažodžiais arba skirtus tik ribojai naudotojų grupei.

Fotografijos ir filmuota medžiaga. Skelbime pateikiamos fotografijos ir (arba) filmuota medžiaga privalo vaizduoti siūlomą objektą. Transporto priemonių skelbimuose pateikiamose fotografijose privalo būti demonstruojama ta transporto priemonė, kuri aprašoma skelbime. Tuo pačiu metu tos pačios nuotraukos gali būti pateikiamos tik viename skelbime. Įmonių logotipai skelbimuose negali būti pateikiami, išskyrus paslaugų rubrikas bei atvejus, kai siūloma pirkti įmonę kaip atskirą vienetą. Filmuotoje medžiagoje negali būti logotipų, prekės ženklų, URL ir kitų elementų, kurie filmuotą medžiagą leistų laikyti įprasta reklama. Draudžiama skelbimuose naudoti iš kitų skelbimų paimtas fotografijas ir (arba) filmuotą medžiagą be atitinkamų skelbimų autorių sutikimo. Draudžiama skelbimuose pateikti fotografijas ir (arba) filmuotą medžiagą, kurioje apatinį trikotažą arba maudymosi kostiumus demonstruoja žmonės. Norint skelbimuose patalpinti filmuotą medžiagą su judančiais vaizdais ir (arba) garsu, reikia vadovautis papildomais reikalavimais, pateikiamais toliau šiose taisyklėse. Privatiems asmenims draudžiama siūlomo objekto fotografijų vietoje patalpinti kokių nors grafinių vaizdų/ raidžių/ skaitmenų/asmenų (pvz., logotipų, ranka rašytų užrašų, telefono numerių, pavardžių) arba fotografijų derinio su grafiniais vaizdais/ raidėmis/ skaitmenimis.

Piratinės kopijos bei plagiatai. Draudžiama talpinti skelbimus, kuriuose skelbiama apie CD/DVD, programinės įrangos, žaidimų piratines kopijas, padirbtus gaminius, paženklintus saugomais prekiniais ženklais ir pan.

Leidimai. Skelbimuose, kuriuose siūloma įsigyti prekes, kurių eksploatavimui reikalingas specialus leidimas (pvz. žaidimo automatus, ginklus ir pan.), būtina aiškiai nurodyti, kad šių prekių naudojimas galimas tik turint specialų leidimą, išduotą kompetentingų institucijų. Neteisėtos prekės. Draudžiama talpinti skelbimus apie prekes, kurių prekyba pagal Lietuvos Respublikoje galiojančius teisės aktus yra draudžiama. Pagrindinis draudžiamų prekių sąrašas pateikiamas toliau šiose taisyklėse.

Įžeidžiantis turinys. Draudžiama skelbimuose pateikti turinį, įskaitant fotografijas ir (arba) filmuotą medžiagą, kuris būtų įžeidžiantis, šmeižiantis, diskriminuojantis.

Tikrovės neatitinkantys pasiūlymai. Draudžiama talpinti skelbimus, kuriuose pateikiami nerealūs, tikrovės neatitinkantys pasiūlymai (pvz. parduodamas suremontuotas 3 kambarių butas miesto centre už 1 Lt). Prie tokių skelbimų priskiriami skelbimai, kuriuose siūlomos prekės ar paslaugos už tikrovės neatitinkančias kainas. Plius.lt pasilieka teisę spręsti, kurie skelbimai gali būti laikomi netikrais.

Prekių arba paslaugų pakeitimas skelbime. Pakeisti skelbime siūlomas prekes ar paslaugas kitomis prekėmis ar paslaugomis draudžiama. Tuo atveju, jei skelbimo nebuvo leista patalpinti dėl to, jog skelbimas pažeidžia tinklapio www.plius.lt taisykles, vartotojui leidžiama patalpinti pakoreguotą skelbimą už tą kainą, kuri jau buvo sumokėta, pinigai negrąžinami. Plius.lt pasilieka teisę savo nuožiūra spręsti, kurie skelbimai laikomi neatitinkančiais šių taisyklių. Plius.lt nuolat atnaujina tinklapio www.plius.lt taisykles ir jos gali keistis.

Telefonų numerių nurodymas skelbime. Talpinant skelbimą privaloma įvesti lietuvišką telefono numerį, kuris prasideda +370. Telefono numeris reikalingas tam, kad pirkėjas su Jumis galėtų susisiekti. Įvedus numerį su kitos šalies kodu, skelbimas bus blokuojamas.

Bendrosios sąlygos.

Atsakomybė. Už patalpintus skelbimus ir jų turinį visą atsakomybę prisiima juos patalpinę vartotojai. Plius.lt nėra atsakinga už skelbimų turinį, kadangi Plius tik teikia technines priemones informacijos patalpinimui internetinėje svetainėje ir nėra skelbimus talpinančių asmenų atstovas, agentas, tarpininkas ir pan. Už žalą vartotojams, įsigijusiems netinkamos kokybės prekių ar paslaugų portale www.plius.lt, neįsigijusiems skelbiamų prekių ar paslaugų ir kitokią vartotojų patirtą žalą atsako skelbimų autoriai.

Skelbimų naudojimas. Patalpindami skelbimus vartotojai sutinka, kad jie būtų matomi Plius.lt partnerių interneto puslapiuose bei kituose informaciniuose kanaluose. Vartotojų atliktos skelbimų informacijos korekcijos atnaujinamos per 24 val.

Autorių teisės. Visos teisės į skelbimų turinį ir fotografijas perduodami Plius.lt.

Kompensacija. Techninių gedimų arba esminių klaidų, padarytų administruojant skelbimus, atveju vartotojams gali būti kompensuojama tik skelbimų patalpinimo kaina. Plius.lt neatsako už galimą žalą dėl laiku neišsiųstų pranešimų. Laikoma, kad naudojimasis internetine svetaine vykdomas nepriekaištingai, jei internetine svetaine ar jos duomenų baze visapusiškai galima naudotis 90% laiko per metus.

Vandens ženklai. Publikuojamos fotografijos pažymimos Plius.lt vandens ženklais. Tokiu būdu apsisaugoma nuo neteisėto fotografijų naudojimo.

Asmens duomenys. Plius.lt teikia pagalbą atitinkamiems teisėsaugos organams ir kitiems įgaliotiems asmenims, tiriantiems galimas nusikalstamas veikas, susijusias su skelbimais. Skelbimus patalpinę arba už juos atsakingi asmenys gali būti surasti pagal naudotą IP adresą. Skelbimai, dėl kurių atitinkamos institucijos yra pradėjusios ikiteisminius tyrimus, bei kiti tokių skelbimų autorių patalpinti skelbimai bus blokuojami.

Elektroninis paštas. Vartotojai privalo nurodyti galiojantį ir naudojamą savo elektroninio pašto adresą. Net tuo atveju, jei dėl skelbime pateikiamų pasiūlymu su jumis galima susisiekti tik skelbime nurodytu telefono numeriu, skelbimo patalpinimo tikslu (siekiant identifikuoti vartotoją ar nusiųsti pranešimus, susijusius su skelbimu) būtina nurodyti el.pašto adresą.

Naujienlaiškiai. Vartotojas, sutikdamas su šiomis Taisyklėmis, patvirtina, kad jis suteikia Tiekėjui teisę siųsti Vartotojui Teikėjo įmonės paslaugų komercinius pasiūlymus bei informacinius pranešimus. Vartotojas turi teisę atsisakyti gauti tokius pasiūlymus informuodamas apie tai Tiekėją būdu, nurodytu gautuose pranešimuose ir (arba) pasiūlymuose.

Slapukų politika. Plius.lt skelbimų portalų grupėje (autoplius.lt, domoplius.lt ir plius.lt) naudojami slapukai (ang. cookies). Tai nedideli informacijos elementai, išsaugomi Jūsų interneto naršyklėje. Jie mums padeda atpažinti jus, kaip ankstesnį svetainės lankytoją, išsaugoti jūsų naršymo istoriją ir pritaikyti jums turinį. Slapukai - įprasta naršymo tinklalapiuose praktika, kuri palengvina vartotojo naršymą jau lankytame tinklalapyje, supaprastina prieigą prie skelbiamos informacijos.

Slapukus naudojame sąžiningai ir atsakingai. Peržiūrėti įrašytus slapukus galite savo naršyklėje. Taip pat galite atšaukti sutikimą naudotis slapukais, pakeisdami nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Tokiu atveju, kai kurios Plius.lt grupės svetainių funkcijos gali neveikti, pavyzdžiui, išsaugotų skelbimų ir išsaugotų paieškų skiltys.

Mūsų puslapyje naudojami slapukai skirti: prisiminti jūsų prisijungimo duomenis; užtikrinti duomenų saugumą prisijungus; užtikrinti nuoseklų tinklapio veikimą; prisiminti jūsų išsaugotus skelbimus ir naudotas paieškas.

Papildomos sąlygos skelbimams, kuriuose pateikiama filmuota medžiaga ar fotografijos su garsu (toliau – Video skelbimai)


Sutikdami su šiomis privalomomis taisyklėmis jūs sutinkate ir su papildomomis taisyklėmis Video skelbimams.

 • Jūs patvirtinate, kad turite visas teises į Video skelbimus, kadangi jūs patys juos nufilmavote arba turite autorių sutikimą naudoti medžiagą reklamai www.plius.lt puslapyje.
 • Jūs atsakote už tai, kad būtų gautas aiškus ir neabejotinas asmenų, atpažįstamų reklamoje, sutikimas, kad jų atvaizdas būtų panaudotas www.plius.lt talpinamuose Video skelbimuose, kurie gali būti panaudoti ir Plius.lt reklamoje.
 • Jūs patvirtinate, kad žinote, jog Video skelbimuose neturi būti turinio, saugomo pagal autorių teises, t.y. autorių teisų saugomos muzikos, vaizdo klipų ir pan., kurių naudojimui būtinas autorių sutikimas.
 • Jūs suteikiate teisę Plius.lt be apribojimų disponuoti Video skelbimais, t.y. juos siųsti, saugoti ar kopijuoti, koreguoti formatą bei talpinti Video skelbimus kituose reklamos kanaluose. Video skelbimai gali būti naudojami Plius.lt reklamai kituose reklamos kanaluose.
 • Jūs atsisakote visų galimų pretenzijų ir reikalavimo kompensacijos, susijusių su galimu Video skelbimų naudojimu Plius.lt nuožiūra.
 • Jūs prisiimate atsakomybę dėl galimų trečiųjų asmenų pretenzijų ir reikalavimų sumokėti kompensaciją, susijusių su Video skelbimais.
 • Jūs patvirtinate, kad Video skelbimuose nenaudojote filmavimui aktyvios internetinės kameros („live-camera“) arba stebėjimo kamerų medžiagos.
 • Jūs patvirtinate, kad suteikiate teisę Plius.lt ištrinti jūsų Video skelbimus iš internetinio puslapio www.plius.lt tuo atveju, jei paaiškės, kad filmuota medžiaga pažeidžia galiojančius teisės aktus, šias tinklapio taisykles ar trečiųjų asmenų teises.

Naudinga informacija.

 • Skelbimai, neatitinkantys šių taisyklių, nebus publikuojami.
 • Draudžiama tuo pačiu metu talpinti keletą skelbimų apie tą patį objektą (prekę arba paslaugą). Prieš talpinant naują skelbimą, būtina ištrinti senąjį. Taip pat draudžiama tuo pačiu metu talpinti skelbimą apie tą patį objektą (prekę arba paslaugą) keliose rubrikose.
 • Abejodami, ar jūsų skelbimas atitinka tinklapio taisykles, kreipkitės į Plius.lt klientų aptarnavimo skyrių.

Pagrindinių prekių, kuriomis draudžiama prekiauti plius.lt tinklapyje, sąrašas:


 • Alkoholis, tabakas, narkotinės, psichotropinės medžiagos;
 • Kai kurios cheminės medžiagos, pvz. gyvsidabris;
 • Žmogaus kūno organai;
 • Įrenginiai, įspėjantys apie greičio matavimo prietaisus arba trukdantys matuoti greitį;
 • Klastoti pinigai (banknotai ir monetos);
 • Kontaktiniai lęšiai (privačiuose skelbimuose);
 • Pornografinio ir erotinio turinio skelbimai;
 • Savadarbiai radio ir televizijos programų įrašai;
 • Įžeidžiančio turinio daiktai;
 • Priemonės, skirtos panaikinti mobiliųjų telefonų kodus;
 • Kai kurie maisto produktai, pvz. eršketų ikrai.

Prekių sąrašas, kurių pardavimas yra galimas tik turint licenciją/pažymėjimą:


 • Vaistinių preparatų pardavimas yra galimas tik turint farmacinės veiklos licenciją.
 • Maisto papildų pardavimas yra galimas tik turint maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimą.

Svarbi informacija:

 • Skelbimai, kurie neatitinka taisyklių, nebus matomi lankytojams;
 • Jei talpinate anksčiau įdėtą skelbimą, pirmiausia ištrinkite senąjį;
 • Jei nesate tikras ar Jūsų skelbimas atitinka taisykles, susisiekite su Plius.lt klientų aptarnavimo skyriumi.
Naujasis Plius.ltParašykite savo nuomonę
Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su www.plius.lt slapukų politika. Daugiau apie slapukus.
X